Spis treści

Ks. prof. Tadeusz Borutka
„Akcjo Katolicka, nie lękaj się. Należysz do Kościoła i mieszkasz w sercu Boga”.
Miejsce i rola Akcji Katolickiej w Kościele i w świecie

Miło mi być z Państwem. Dziękuję ks. kard. Kazimierzowi Nyczowi, metropolicie warszawskiemu, za zaproszenie do udziału w dzisiejszym spotkaniu.

Pozdrawiam serdecznie ks. Kamila Falkowskiego, diecezjalnego asystenta oraz panią Elżbietę Olejnik, prezesa Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Pozdrowienia kieruję do wszystkich obecnych kapłanów, zaproszonych gości, a nade wszystko do zrzeszonych w tym wspaniałym stowarzyszeniu oraz wszystkich jego sympatyków.

Jako ludzie ochrzczeni przynależymy do wspólnoty Kościoła, jesteśmy jego członkami. Sobór Watykański II rzucił światło na działalność ludzi świeckich, to znaczy „wszystkich wiernych chrześcijan niebędących członkami stanu kapłańskiego i stanu zakonnego [...], którzy jako wcieleni przez chrzest w Chrystusa, ustanowieni jako Lud Boży, stawszy się na swój sposób uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i królewskiego urzędu Chrystusowego, ze swej strony sprawują właściwe całemu ludowi chrześcijańskiemu posłannictwo w Kościele i w świecie” (KK 31).

Można więc stwierdzić, że tożsamość wiernego świeckiego opiera się na sakramentach: Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii. Chrzest przyobleka w Chrystusa, Syna Ojca, pierworodnego spośród wszystkich stworzeń, posłanego do wszystkich ludzi jako Nauczyciel i Odkupiciel. Bierzmowanie kształtuje na wzór Chrystusa, który jest posłany, aby ożywić stworzenie i każdą istotę przez wylanie swojego Ducha. Eucharystia czyni wierzącego uczestnikiem jedynej i doskonałej ofiary, jaką Chrystus złożył Ojcu w swoim ciele dla zbawienia świata[1].

„Zadaniem ludzi świeckich [...] jest szukanie królestwa Bożego przez zajmowanie się sprawami świeckimi i kierowanie nimi po myśli Bożej” (KK 31). Właściwym więc zadaniem świeckiego chrześcijanina jest głoszenie Ewangelii przez świadczenie przykładem życia, zakorzenionego w Chrystusie i przeżywanego w realiach świeckich takich jak rodzina, praca, kultura, nauka, wypełnianie obowiązków społecznych, ekonomicznych, politycznych. Wszystkie obszary świeckiej rzeczywistości, osobiste i społeczne, środowiska i sytuacje historyczne, struktury i instytucje są właściwymi miejscami, w których żyją i działają chrześcijanie świeccy[2].

Chrześcijanie świeccy powołani są do pielęgnowania prawdziwej świeckiej duchowości, która „ma ich odradzać jako nowych mężczyzn i kobiety, zanurzonych w tajemnicy Boga i włączonych w społeczeństwo ludzi świętych i uświęcających. Taka duchowość buduje świat według Ducha Jezusa: uzdalnia do sięgania wzrokiem dalej niż historia, bez oddalania się od niej; pielęgnowanie gorącej miłości do Boga, bez odrywania swojego spojrzenia od braci, których można nawet zobaczyć takimi, jakimi widzi ich Pan i kochać tak, jak On ich kocha”[3].

W związku z tym powinni umacniać swoje życie duchowe i moralne, rozwijając kompetencje wymagane do wypełniania swoich obowiązków społecznych. Pogłębianie wewnętrznych motywacji i nabywanie stylu odpowiedniego do zaangażowania na polu społecznym i politycznym wymaga stałej formacji, której celem jest osiągnięcie harmonii pomiędzy życiem we wszystkich jego wymiarach a wiarą.

W doświadczeniu wierzącego „nie może być dwóch równoległych nurtów: z jednej strony tak zwanego życia «duchowego» z jego własnymi wartościami i wymogami, z drugiej tak zwanego życia «świeckiego», obejmującego rodzinę, pracę, relacje społeczne, zaangażowanie polityczne i kulturalne”[4]. Synteza wiary i życia jest trudna do osiągnięcia, wymaga odwoływania się do Słowa Bożego; do udziału w Eucharystii; osobistej modlitwy; autentycznego doświadczenia kościelnego, ubogaconego szczególną posługą formacyjną mądrych kierowników duchowych; praktykowania cnót społecznych i trwałego zaangażowania w formację kulturalną i zawodową[5]. Potrzebna jest roztropność w działaniu, to ona uzdalnia do spójnych, konsekwentnych decyzji, podejmowanych z poczuciem realizmu i odpowiedzialności za skutki swoich poczynań.

Jan Paweł II wierny nauczaniu soborowemu stwierdził, że „trzeba darzyć zaufaniem ludzi świeckich, jest w nich bowiem wielki potencjał dobrej woli, kompetencji i gotowości służenia”[6]. W związku z tym należy czynić wszystko, aby ludzie świeccy coraz lepiej uświadamiali sobie swą godność i odpowiedzialność oraz pełne zaufanie, jakim darzy ich Kościół, zachęcając do zajęcia należnego im miejsca[7].

Duszpasterskie działanie Kościoła musi zatem zmierzać w dwóch kierunkach: z jednej strony, ku głębokiej formacji chrześcijańskiej indywidualnej i wspólnotowej, zdolnej kształtować prawdziwych świadków Chrystusa; z drugiej – ku energicznej akcji misyjnej, starającej się dotrzeć do wszystkich ludzi. Kościół musi stwarzać wszystkim możliwość osobowego spotkania z Chrystusem i ukazywać Go jako wzór życia. Ojciec Święty Jan Paweł II mówił dobitnie: „Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości’[8]. Społeczeństwo nie może rezygnować z tego, co chrześcijanie mogą mu ofiarować, gdyż tak straciłoby część swego bogactwa i odebrało wielkiej części obywateli swobodę wypowiadania się i myślenia.

Apostolat przybiera podwójną formę: indywidualną i zespołową; obie spełniają istotną funkcję w uświęcaniu świata. Jednakże ze względu na społeczny charakter osoby ludzkiej apostolat społeczny posiada swoją szczególną wymowę. W obecnych warunkach w Kościele i w świecie istnieje ogromne zapotrzebowanie na taki właśnie społeczny apostolat[9]. Apostolat ten jest realizowany poprzez działalność Akcji Katolickiej.


cool     cool    cool     cool    cool

3 października

Każdy na to zasługuje i każdy ma do tego prawo, aby go kochać „od stóp do głów”, to znaczy sięgać nie tylko do jego twarzy, ale i do nóg – do nóg człowieka!

Stefan Kardynał Wyszyński – druga kromka chleba

Kalendarz DIAK AW

Grudzień 2023
N P W Ś C Pt S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Nowenna pompejańska

BEATYFIKACJA33

Za naszą Ojczyznę!

Iskra Bożego Miłosierdzia

Konferencje biblijne

FOTOGALERIE
Odsłon artykułów:
1867020

Odwiedza nas 67 gości oraz 0 użytkowników.

Ewangelia na co dzień

Tylko Maryja może uratować świat

Instytut Prymasowski KSW